ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
HOME| |thailis| สืบค้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผู้ดูแลระบบ |
ตัวอย่างการสืบค้นห้าข้อมูล พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ปี พ.ศ .,การบริหารเชิงกลยุทธ์,สารสนเทศ,ภาวะผู้นำ
ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อวิยานิพนธ์
อัพโหลดวันที่
เวลา
ดาวน์โหลด
65
2560 2560_การพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐาน 3 ดี ของโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2018-02-19 13:27:26
66
2560 2560_การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 13:29:40
67
2560 2560_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ 2018-02-19 13:30:29
68
2560 2560_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาในจังหวัด เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 13:32:13
69
2560 2560_คุณภาพชีวิต ในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2018-02-19 13:41:25
70
2560 2560_คุณลักษณะของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ 2018-02-19 13:42:28
71
2560 2560_คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2018-02-19 13:43:13
72
2560 2560_บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2018-02-19 13:44:23
73
2560 2560_ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 13:45:11
74
2560 2018-02-19 13:46:09

Total 60 Record : 6 Page : << Back [ 4 ][ 5 ] 6 ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์
สร้างโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
Designed by ครูอาหามะ มะบู