ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
HOME| |thailis| สืบค้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผู้ดูแลระบบ |
ตัวอย่างการสืบค้นห้าข้อมูล พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ปี พ.ศ .,การบริหารเชิงกลยุทธ์,สารสนเทศ,ภาวะผู้นำ
ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อวิยานิพนธ์
อัพโหลดวันที่
เวลา
ดาวน์โหลด
35
2559 2559_การพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:13:55
36
2559 2559_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเทศบาลเมือง 2018-02-19 12:14:53
37
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง บัวที่บ้านคลองสิบศอกของโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:17:50
38
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืช ในระบบนิเวศป่าชายเลนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรีโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:20:05
39
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2018-02-19 12:21:37
40
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามมาตรฐานการดูแลนักเรียนกับ คุณภาพของผู้เรียน 2018-02-19 12:33:10
41
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เ 2018-02-19 12:34:54
42
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 2018-02-19 12:35:44
43
2559 2559_คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพ 2018-02-19 12:37:46
44
2559 2559_คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2018-02-19 12:38:54

Total 60 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>> ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์
สร้างโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
Designed by ครูอาหามะ มะบู