ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
HOME| |thailis| สืบค้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ผู้ดูแลระบบ
ตัวอย่างการสืบค้นห้าข้อมูล พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ปี พ.ศ .,การบริหารเชิงกลยุทธ์,สารสนเทศ,ภาวะผู้นำ
ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อวิยานิพนธ์
อัพโหลดวันที่
เวลา
ดาวน์โหลด
14
2558 2558_การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2018-02-19 10:31:21
15
2558 2558_การนิเทศภายในของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2018-02-19 10:36:53
16
2558 2558_การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก 2018-02-19 10:40:17
18
2558 2558_การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดประจวบคีรีขัน 2018-02-19 11:43:55
19
2558 2558_การพัฒนาคู่มือครูในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราณบุร 2018-02-19 11:48:46
20
2558 2558_การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2018-02-19 11:54:37
21
2558 2558_การร่วมมือรวมพลังในการดำเนินงานประกัณคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดสำนกงานเชตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 11:58:11
22
2558 2558_ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 11:59:09
23
2558 2558_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2018-02-19 12:00:40
24
2558 2558_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2018-02-19 12:01:35
25
2558 2558_ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 2018-02-19 12:02:48
26
2558 2558_ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 2018-02-19 12:03:42
27
2558 2558_คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา 2018-02-19 12:04:43
28
2558 2558_ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 12:05:40
29
2558 2558_พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 12:06:43
30
2558 2558_ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2018-02-19 12:07:45
31
2559 2559_กลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อการสอนแบบบูรณาการการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2018-02-19 12:09:06
32
2559 2559_การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2018-02-19 12:10:06
33
2559 2559_การบริหารหลักสูตรที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคใต้ กลุ่ม 7 2018-02-19 12:10:58
34
2559 2559_การบริหารหลักสูตรนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 12:12:32
35
2559 2559_การพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:13:55
36
2559 2559_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเทศบาลเมือง 2018-02-19 12:14:53
37
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง บัวที่บ้านคลองสิบศอกของโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:17:50
38
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง พืช ในระบบนิเวศป่าชายเลนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรีโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:20:05
39
2559 2559_การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2018-02-19 12:21:37
40
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามมาตรฐานการดูแลนักเรียนกับ คุณภาพของผู้เรียน 2018-02-19 12:33:10
41
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับผลสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เ 2018-02-19 12:34:54
42
2559 2559_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 2018-02-19 12:35:44
43
2559 2559_คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพ 2018-02-19 12:37:46
44
2559 2559_คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2018-02-19 12:38:54
45
2559 2559_ปัจจัยการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 2018-02-19 12:39:58
46
2559 2559_ปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 12:40:49
47
2559 2559_ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 12:41:45
48
2559 2559_ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 2018-02-19 12:43:07
49
2559 2559_ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2018-02-19 12:44:00
50
2559 2559_พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2018-02-19 12:44:47
51
2559 2559_ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก 2018-02-19 12:45:51
52
2559 2559_ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั 2018-02-19 12:49:51
53
2559 2559_ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2018-02-19 12:50:56
54
2559 2559_รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านท่าทราย โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 12:51:38
55
2559 2559_วัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ 2018-02-19 12:52:29
56
2559 2559_องค์ประกอบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 12:53:26
57
2559 2559_องค์ประกอบของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตาม มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวั 2018-02-19 12:54:34
58
2560 2560_กลยุทธ์การขับ เคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมุสลมิโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง จังหวัด เพชรบุรี 2018-02-19 12:56:07
59
2560 2560_กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 2018-02-19 12:58:33
60
2560 2560_การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 2018-02-19 12:59:42
61
2560 2560_การบริหารความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2018-02-19 13:20:26
62
2560 2560_การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 13:21:15
63
2560 2560_การประเมินการบริหารโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 2018-02-19 13:23:14
64
2560 2560_การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่บ้านลาดเป้งของโรงเรียนวัดลาดเป้ง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 2018-02-19 13:26:05
65
2560 2560_การพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐาน 3 ดี ของโรงเรียนธนาคารออมสิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2018-02-19 13:27:26
66
2560 2560_การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 13:29:40
67
2560 2560_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ 2018-02-19 13:30:29
68
2560 2560_ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาในจังหวัด เพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2018-02-19 13:32:13
69
2560 2560_คุณภาพชีวิต ในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2018-02-19 13:41:25
70
2560 2560_คุณลักษณะของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ 2018-02-19 13:42:28
71
2560 2560_คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2018-02-19 13:43:13
72
2560 2560_บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2018-02-19 13:44:23
73
2560 2560_ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดเพชรบุรี 2018-02-19 13:45:11
74
2560 2018-02-19 13:46:09

พบงานวิจัยที่สืบค้น จำนวน 60 เล่ม : 1 หน้า : 1

ระบบค้นหาวิทยานิพนธ์
สร้างโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี
Designed by ครูอาหามะ มะบู